condor

Contactgegevens

plaatje condor
 
Beginpagina
veer
Speciaal aanbevolen!
veer
Kinderoppas extra
veer
Access Bars ®
veer
Massages
veer
Reinigingsritueel
veer
Mijn achtergrond
veer
Agenda
veer
Contact en links
veer
 
 
 
 
 
 
Gloria Bruijsten
Kappeijne van de Coppellostr. 60

7204 HZ ZUTPHEN 

06-17164299

info@heelheid.nl

Links

www.mendelson.nl
Webontwerp


Heelheid weergeven op een grotere kaart

Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Praktijk Heelheid, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Gloria Bruijsten, te bereiken via: info@heelheid.nl en 06 17164299

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens zoals adres, geboortedatum en betalingsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via telefonisch contact of middels financiële transacties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@heelheid.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten,
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Heelheid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij eventueel nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Praktijk Heelheid neemt géén beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heelheid) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk Heelheid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens voor de termijn dat je bij ons actief diensten afneemt, tot het moment je ons schriftelijk vraagt om jouw gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk Heelheid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld via opgave aan de belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Praktijk Heelheid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Heelheid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@heelheid.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Heelheid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Praktijk Heelheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@heelheid.nl

  
© Bart Mendelson Gloria Bruijsten | Praktijk Heelheid | Zutphen | 06 171642 99 | info@heelheid.nl